Telimena

Statut Spółki

STATUT Towarzystwa Akcyjnego „Telimena” S.A. – tekst jednolity według stanu na dzień 01.01.2020r.

§1
1. Spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod firmą: TOWARZYSTWO AKCYJNE „TELIMENA” – Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu TA Telimena S.A.

§2
Siedzibą Spółki jest Łódź.

§3
1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§5
1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 jest:
13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej,
13.10.B Produkcja przędzy wełnianej,
13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych,
13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcje nici,
13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych,
13.20.B Produkcja tkanin wełnianych,
13.20.C Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych,
13.20.D Produkcja pozostałych tkanin,
13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych,
13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych,
13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,
13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,
13.96.Z Produkcja pozostałych, technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych,
13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
14.12.Z Produkcja odzieży roboczej,
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,
14.14.Z Produkcja bielizny,
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,
14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych,
14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej,
15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych,
15.20.Z Produkcja obuwia,
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
18.12.Z Pozostałe drukowanie,
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
20.60.Z Produkcja włókien chemicznych,
22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
23.14.Z Produkcja włókien szklanych,
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
43.31.Z Tynkowanie,
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
43.34.Z Malowanie i szklenie,
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
43.99.Z Pozostałe, specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane,
46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
47.11.Z Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach,
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
58.11.Z Wydawanie książek,
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
58.13.Z Wydawanie gazet,
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
63.12.Z Działalność portali internetowych,
64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
64.30.Z działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe,
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
91.01.B Działalność archiwów,
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

§6
1. Kapitał zakładowy wynosi 632.398,00 (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 48.646 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji imiennych o wartości nominalnej 13,00 (słownie: trzynaście) złotych każda akcja.
3. Akcje mogą być imienne i na okaziciela.
4. Akcje imienne mogą być zmienione na akcje na okaziciela i akcje na okaziciela mogą być zamienione na akcje imienne na żądanie akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej.

§7
1. Akcje są zbywalne.
2. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiej zgody, nabywcę wskazuje Rada Nadzorcza w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania oświadczenia akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji przy czym cena akcji w tym przypadku ustalona będzie na podstawie wartości bilansowej majątku Spółki za ostatni rok obrotowy. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wskaże w tym terminie nabywcy, akcja imienna może być zbyta bez ograniczeń.

§8
1. Akcje mogą być umarzane zarówno dobrowolnie jak przymusowo.
2. Umorzenie przymusowe następuje, jeżeli przemawia za tym ważny interes Spółki, w tym zwłaszcza zamiar zwiększenia wartości nominalnej pozostałych akcji, nabycie przez Spółkę własnych akcji, obniżenie kapitału zakładowego. Umorzenie następuje według wartości bilansowej umarzanych akcji określonej na 31 grudnia roku poprzedzającego uchwałę o umorzeniu. Szczegółowe uzasadnienie umorzenia zawiera uchwała Walnego Zgromadzenia, której projekt Zarząd przedstawia wszystkim akcjonariuszom na trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma uchwałę podjąć w tym przedmiocie.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku zniszczenia lub utracenia dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub innego dokumentu wydawanego przez spółkę dokumenty te podlegają umorzeniu na wniosek ostatniego prawnego posiadacza w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Spółka wyda uprawnionemu duplikaty dokumentu za zwrotem kosztów jego sporządzenia po umorzeniu zniszczonego lub utraconego dokumentu. Wydanie duplikatu nastąpić może dopiero po:
– podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu dokumentu;
– publicznym ogłoszeniu w piśmie urzędowym, przeznaczonym do ogłoszeń spółki o zniszczeniu lub utracie dokumentu zawierającym wezwanie aby wszyscy roszczący sobie prawa do dokumentu w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia zgłosili swe prawa i złożyli w siedzibie spółki dokument którego dotyczy ogłoszenie, gdyż w razie jego niezłożenia dokument zostanie umorzony; – upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu na złożenie dokumentu.

§9
Spółka tworzy fundusz akcyjny równy kapitałowi akcyjnemu oraz fundusz rezerwowy.

§10
Fundusz akcyjny służy na pokrycie środków trwałych i wartości niematerialnych oraz środków obrotowych, a ponadto służy finansowaniu udziałów i akcji w innych spółkach.
Fundusz akcyjny zwiększany jest przez dopłaty akcjonariuszy z zysku, bądź z funduszu rezerwowego, jeżeli majątek Spółki będzie niższy od kapitału akcyjnego.

§11
Fundusz rezerwowy tworzony jest z zysku do podziału. Odpis na fundusz rezerwowy nie może być niższy niż 8% zysku do podziału. Fundusz ten tworzy się obligatoryjnie.
Fundusz rezerwowy służy pokryciu strat bilansowych oraz uzupełnieniu kapitału akcyjnego.

§12
Spółka może tworzyć inne fundusze niż określone w §10 – 11 tego aktu.

§13
Władzami Spółki są:
– Walne Zgromadzenie, – Rada Nadzorcza, – Zarząd Spółki.

§14
Poza sprawami określonymi w art. 393 i innych przepisach kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
– ustalenie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej,
– wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
– tworzenie i określanie zasady wykorzystywania funduszy, o których mowa w § 12 statutu.

§15
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy statutu lub kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
W czasie Walnego Zgromadzenia, każda akcja daje prawo do jednego głosu.

§16
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia

§17
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, które każdorazowo ustala ilość członków Rady.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok obrotowy.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Poza sprawami określonymi w art. 382 i 383 i innych przepisach kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
– ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu Spółki,
– wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
– wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. Otrzymują oni wynagrodzenie w wysokości i w formie ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§18
1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
2. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
3. Kadencja zarządu trwa rok i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok obrotowy.
4. Zarząd może podjąć uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy na warunkach określonych art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani wyłącznie z ważnych powodów.

§19
W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§20
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§21
W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.